تبلیغات
کفسابی فروشگاه کیوسک
بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

هدف از این پایان نامه بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR می باشد

دانلود بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

ژنوم ارقام سیب
روابط ژنتیکی ارقام و پایه های سیب
بررسی تنوع ژنتیکی سیب
تنوع ژنتیکی سیب با نشانگر SSR
پایان نامه تنوع ژنتیکی انواع سیب
پایان نامه تنوع ژنتیکی انواع سیب با مارکر SSR
بررسی ژنوم ارقام سیب 
بررسی ژنوم ارقام سیب با استفاده از مارکرها
دسته بندی علوم کشاورزی و منابع طبیعی
فرمت فایل doc
حجم فایل 5770 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 92

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSR

 
 
 
چکیده:
ثبت و شناسایی ارقام و پایه های گیاهی و تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها مستلزم دسترسی به روشهای دقیق و قابل تکراری که از شرایط محیطی متأثر نباشد، می باشد. روشهای سنتی تعیین هویت بر اساس مشاهده ظاهری درخت و میوه است.  با توجه به اینکه بسیاری از خصوصیات ظاهری تحت تأثیر عوامل محیطی قرار می گیرند، این روش قابل اعتماد نیست.با استفاده از نشانگرها در سطح ملکول DNA می توان اطلاعات دقیقی از ژنوم گیاهان بدست آورد.از جمله نشانگرهای معتبر در بررسی ژنوم سیب، نشانگر SSR است که بدلیل تکرارپذیری بالا، ایجاد الگوی باندی نسبتاً ساده و توارث همبارز در بررسی تنوع ژنتیکی و شناسه دار کردن ارقام و  پایه های سیب کارایی بالایی دارد.
 
در بررسی حاضر از 5 جفت نشانگر پلی مورفیک SSR بر روی 24 رقم و پایه سیب بمنظور تهیه شناسنامه ژنتیکی برای بعضی از ارقام و پایه ها و همچنین تعیین رابطه ژنتیکی بین آنها استفاده شد. نمونه های برگی از کلکسیون سیب جمع آوری و DNA آنها استخراج شدند و سپس با استفاده از نشانگرهای اختصاصی SSR مورد تکثیر قرار گرفتند.  پس از الکتروفورز عمودی در دستگاه توالی یاب  DNA در ژل پلی آکریل آمید و رنگ آمیزی نیترات نقره در مجموع 52 آلل پلی مورفیک در 5 لوکوس ریزماهوار ( میانگین 4/10 در هر لوکوس) شناسایی شدند.
تجزیه کلاستر بطور جداگانه برای ارقام و پایه ها بر اساس حضور و عدم حضور باند با استفاده از برنامه NTSYS و ضریب تشابه Dice  مبتنی بر UPGMA انجام گرفت.  دندوگرام حاصل از ارقام نشان داد که ارقام مورد بررسی تنوع زیادی داشتند و در 6 کلاستر جای گرفتند و سیبهای گلاب مورد بررسی توسط این 5 جفت نشانگر از هم تفکیک شدند.  در دندوگرام پایه ها شباهت دو پایه MM111و  MM106 مشاهده گردید.با استفاده از 3 آغازگر (CH01H01,02B1,CH02B10) باندهای اختصاصی در ارقام (24 رقم) مشاهده شد. همچنین اگوی نواربندی اختصاصی برای بعضی از ارقام در هر آغازگر بدست آمد.  در نهایت این 5 آغازگر توانستند آللهای اختصاصی مربوط به پایه ها را تعیین کنند.
 
 
 
 
کلمات کلیدی:

مارکر SSR

شناسایی مولکولی

ارقام و پایه های سیب

 
 
 
 
 
مقدمه   
مهمترین درختان میوه ای که در مناطق معتدله و سردسیری به صورت اهلی درآمده‌اند در خانواده گلسرخیان  قرار دارند مانند سیب، گلابی، آلوچه، گیلاس و..... .  سیب از نظر اقتصادی بیشترین اهمیت را در بین محصولات درختی مناطق معتدله و سردسیری دارد و تعداد زیادی از ارقام تجاری آن به دلیل گرده‌افشانی باز، تلاقی‌های كنترل شده و یا تلقیح موتاسیون سوماتیكی با ارقام سازگار، قابل استفاده در برنامه‌های اصلاحی اند. یك مشكل قابل توجه در صنعت سیب و فراورده های آن تعیین هویت ارقام آن می‌باشد. روشهای سنتی تعیین هویت بر اساس مشاهده ظاهری درخت ومیوه است. با توجه به اینكه بسیاری از خصوصیات ظاهری تحت تأثیر عوامل محیطی قرار  می گیرند، این روش، قابل اعتماد نیست. روش دیگر برای تعیین هویت ارقام استفاده از نشانگر می باشد. استفاده از نشانگرها در سطح مولكول DNA  دقیق ترین روش بررسی است که جزئیات بیشتری از ژنوم ارقام سیب را ارائه می‌دهد. ازجمله نشانگرهای معتبردر بررسی ژنوم سیب، نشانگر  SSRاست که به دلیل قابلیت تکرارپذیری بالا، ایجاد الگوی باندی نسبتاً ساده و توارث هم بارز، در بررسی تنوع ژنتیکی و شناسه دار کردن ارقام سیب کارایی بالایی دارد. در این تحقیق با استفاده از نشانگرهای منتخب SSR تنوع ژنتیکی 29 رقم و پایه سیب و امکان دستیابی به نوارهای اختصاصی DNA در هر یک از ارقام و پایه ها مورد بررسی قرار گرفت.
 
 
 
 
فهرست مطالب
چکیده: 1
مقدمه 2
 
فصل اول:بررسی منابع و کلیات 3
1-1- تاریخچه و گسترش سیب در جهان 4
2-1- درخت سیب و خواص بتانیكی آن 5
3-1- فرآورده‌های سیب 6
4-1- خواص دارویی سیب 6
5-1- ارزش غذایی سیب 7
6-1- پایه‌های سیب 8
1-6-1-پایه‌های بذری 8
2-6-1- پایه‌های رویشی(غیر بذری) 9
1-2-6-1-پایه‌های مالینگ 9
2-2-6-1- پایه های مالینگ مرتون 10
3-2-6-1-پایه های بوداگوسکی 11
7-1- زیست شناسی مولكولی 11
1-7-1- نشانگر 11
2-7-1- هدف از كاربرد نشانگر 11
3-7-1- انواع نشانگرهای ژنتیكی 12
1-3-7-1- نشانگرهای ریخت‌شناسی (مورفولوژیكی) 12
2-3-7-1- نشانگرهای سیتوژنتیكی 12
3-3-7-1- نشانگرهای ملکولی در سطح پروتئین 12
4-3-7-1- نشانگرهای مولكولی در سطح  DNA 13
5-3-7-1- انواع نشانگرهای DNA 14
الف) نشانگرهای DNA غیر مبتنی بر PCR
- تفاوت طول قطعات حاصل از هضم (RFLP)  14
-  تعداد متفاوت ردیف‌های تكراری و ماهوارك‌ها (VNTR   & Minisatellites)  15
-  پویش ژنومی نشانه‌های هضم (RLGS)  15
ب) نشانگرهای DNA مبتنی بر PCR 15
4-7-1- ردیف‌های تكراری 17
1-4-7-1- ماهواره‌ها 18
2-4-7-1- ماهوارك‌ها 18
3-4-7-1- ریز ماهواره‌ها (میكروستلایت‌ها یا SSR) 19
5-7-1- چگونگی ایجاد میكروستلایت‌ها 20
6-7-1- خصوصیات نشانگرهای SSR 20
7-7-1- كاربردهای نشانگرهای SSR 21
8-7-1- مزایای ریز ماهواره ها 21
9-7-1- معایب ریز ماهواره‌ها 22
10-7-1- اساس چند شكلی در جایگاههای ریزماهواره 23
1-10-7-1-  مدل کراسینگ اور نا متقارن (UCO)  23
2-10-7-1- مدل سر خوردن پلیمراز هنگام همانند سازی(SSM) 24
8-1- واكنش زنجیره ای پلیمراز 24
1-8-1- اجزای واکنش PCR 24
1-1-8-1- آنزیم 24
2-1-8-1-مخلوط ذروكسی نوكلئوتید تری فسفات ( dNTPs ) 25
3-1-8-1-  DNA الگو 25
4-1-8-1-  آغازگرها 25
5-1-8-1- بافرها و كلرید منیزیوم 26
2-8-1- عوامل مؤثر براختصاصی بودن واكنش PCR 26
1-2-8-1- غلظت مخلوط  PCR 26
2-2-8-1- دما 27
3-2-8-1- تعداد و طول سیكل 27
4-2-8-1- افزاینده های PCR 27
3-8-1- (TD-PCR) Touch Down PCR 27
4-8-1- PCR  آشیانه ای 28
9-1- الكتروفورز ژل آگارز 28
10-1- الكترفورز ژل پلی آكریل آمید 29
11-1- مروری بر تحقیقات انجام شده توسط نشانگر SSR 29
 
فصل دوم مواد و روشها 31
1-2- مواد گیاهی 32
2-2- استخراج DNA 36
1-2-2- استخراجDNA به روش دلاپورتا 36
2-2-2- استخراج DNA به روش  CTAB 37
3-2- تعیین کیفیت نمونه های DNA 38
4-2- تعیین کمیت نمونه های DNA 39
5-2- PCR 39
1-5-2- اجزای واکنش  زنجیره‌ای پلیمراز 39
1-1-5-2- آغازگرها 39
2-1-5-2- آنزیم Taq DNA polymerase 40
3-1-5-2- بافر PCR 41
4-1-5-2- کلرید منیزیوم 41
5-1-5-2- dNTP 41
2-5-2- بهینه سازی واکنش زنجیره‌ای پلیمراز 42
6-2- الكتروفورز فراورده های PCR 43
1-6-2- الكتروفورز افقی در ژل آگارز 43
2-6-2- الكتروفورز عمودی در ژل پلی آکریل آمید 43
1-2-6-2- تیمار شیشه‌ها 44
2-2-6-2- تزریق ژل 44
3-2-6-2- گرم نمودن ژل 45
4-2-6-2- واسرشته سازی محصولات PCR 45
3-6-2 رنگ آمیزی ژل 46
7-2- تجزیه و تحلیل داده ها 47
1-7-2- امتیازدهی باندها 47
2-7-2- تجزیه خوشه ای 48
3-7-2-تعیین اندازه باندها و الگوی نواربندی اختصاصی 48
 
فصل سوم نتیجه گیری و بحث 49
1-3- نتایج استخراج DNA 50
2-3- بهینه سازی دمای اتصال آغازگرها 52
3-3- بهینه سازی روش PCR 52
4-3- بررسی نهایی نتایج حاصل از PCR 52
5-3- بررسی چند شکلی های SSR 54
6-3- بررسی و تحلیل روابط خویشاوندی بین ارقام 57
7-3- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای ارقام 60
7-3- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای ارقام 61
1-7-3- تعیین آللهای اختصاصی 61
2-7-3- الگوی نواربندی اختصاصی در ارقام 61
8-3- بررسی میزان خویشاوندی بین پایه ها 64
9-3- تعیین شناسنامه ژنتیکی برای پایه ها 65
1-9-3- تعیین آللهای اختصاصی 65
 
فصل چهارم:نتیجه گیری کلی و پیشنهادات 75
نتیجه گیری کلی 80
پیشنهادات 84
ضمائم 87
منابع و مآخذ: 90
 

دانلود بررسی تنوع ژنتیکی انواع سیب با استفاده از مارکر SSRتاریخ : دوشنبه 27 فروردین 1397 | 12:03 ب.ظ | نویسنده : علی ترابی | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • مقدار رفتن
  • دریافت کد تبادل آگهی هوشمند

    سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس

    تبادل لینک

    - تبادل لینک ایران زمین فروشگاه اینترنتی مجله اینترنتی صلوات عطر - عطر گیرنده دیجیتال موبایل خرید اینترنتی تک سبد گیرنده دیجیتال موبایل خرید دانگل براوو دانگل ezcast گن لاغری گن لاغری میس بلت عینک ریبن اصل خرید hot shaper خرید لیوان لنزی ساخت وبلاگ فروش گوش پاکن برقی لباس زنانه ساعت مچی ارزان هاست لینوکس خرید کیف اسباب بازی مگامایند 19500 تومان مونوپاد دستکش جادویی سیلور تاچ مونوپاد حرفه ای ساعت دیواری فانتزی کارواش خانگی خرید مونوپاد ارزان خرید لباس زنانه ایران زمین خرید ساعت دیواری مدرن پاور بانک همراه اتو موی پرو ویو prowave چراغ جادویی لایت آپ light up عینک آفتابی مارک فانتوم جادویی خرید مونوپاد با ضمانت فروشگاه خرید ساعت دیواری خرید گن لاغری مردانه شلوار ساپورت عینک آفتابی پلیس دستگیره آشپزخانه سیلیکونی خرید ساعت مچی کاسیو ساعت مچی کاسیو عینک آفتابی مردانه توپ هاور بال hover ball ساخت وبلاگ رایگان دوره آموزشی| کلاس| بازرسی فنی| جوش| پایپینگ| رنگ - دوره بازرسی جوش پایپینگ مدرک معتبر و بین المللی گواهینامه رنگ و سندبلاست گیره کوچک کننده بینی - گیره کوچک کننده بینی سایت تبادل لینک - سایت تبادل لینک سایت سرگرمی - سایت سرگرمی خرید اینترنتی گن ساعت شنی - خرید اینترنتی گن ساعت شنی دانلود0098 - دانلود بهترین نرم افزار رایانه و موبایل کمربند میس بلت - کمربند میس بلت پارلین - پارلین لینک رایگان - لینک رایگان کوچک کننده بینی - کوچک کننده بینی گن ساعت شنی - گن ساعت شنی خرید اینترنتی کفش - خرید اینترنتی کفش ساخت وبلاگ - ساخت وبلاگ خرید ساعت مچی خرید پستی مونوپاد سلفی خرید مانتو و ساپورت خرید ساعت دیواری خرید پستـی عینک آفتابی زنانه و مردانه تلویزیون شهری LED|قیمت+مشاوره خرید رایگان خرید پستی گردنبند نورپردازی نمای ساختمان تبادل لینک - افزایش بازدید رایگان دانلود آهنگ جدید - دانلود آهنگ جدید یک باکس | تبادل لینک - تبادل لینک سایت یک باکس خرید کمربند میس بلت - خرید کمربند میس بلت خرید بک لینک - دریافت 1 بک لینک مفید و با کیفیت ! بهتر از 1000 بک لینک اسپم می باشد . نمونه سوالات کارشناسی ارشدپیام نور - سوالات پایان ترم کارشناسی ارشد و فراگیر پیام نور در کلیه رشته های تحصیلی خرید پستـی عینک آفتابی زنانه و مردانه تبادل لینک - تبادل لینک-تبادل لینک-تبادل لینک-تبادل لینک دوره آموزشی| کلاس| بازرسی فنی| جوش| پایپینگ| رنگ - دوره بازرسی جوش پایپینگ مدرک معتبر و بین المللی گواهینامه رنگ و سندبلاست کسب درامد شبكه تبلیغات و كسب درآمد - تبلیغات ارزان و موثر به مراه كسب درآمد برای شما ثبت آگهی و تبلیغ - درج آگهی- درج تبلیغ - ثبت رایگان اطلاعات شغلی

    آبادان ادز - لینک هوشمند-تبادل لینک-تبادل لینک هوشمند با ما